СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ НАП

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че съгласно чл.53, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (доп. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) :

Годишната данъчна декларация се подава и дължимият данък се внася в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода

Годишната данъчна декларация за лицата по чл.51, ал. 1 от ЗДДФЛ /Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ/ се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Дължимият данък по чл. 48, ал. 2 се внася до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

 

ТД на НАП Варна Офис за обслужване гр.Търговище

Телефони за информация и консултации: (0601)69 04 74; 69 04 75; Деловодство: (0601)69 01 10

E-mail: [email protected]

Адрес: гр.Търговище пл.“Свобода“ 1, административна сграда на НАП

    Работното време на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки

делничен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Информационен телефон на НАП – 0700 18 700

Електронни адреси на НАП:

[email protected] –  обща информация

[email protected]   –  само за кореспонденция, подписана с електронен подпис

В интернет страницата на националната агенция за приходите www.nap.bg можете да намерите формуляри на декларации и необходимата Ви информация.

С  П  И  С  Ъ  К                       Приложение 4
НА СМЕТКИТЕ, ОТКРИТИ В БАНКИТЕ, ОБСЛУЖВАЩИ
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ И ОФИСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА  ДИРЕКЦИЯ НА РБ/ КОД НА БАНКАТА  КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ФОНД BIC БАНКОВИ СМЕТКИ ПО IBAN
1 2 3 5 6 7
25. ТД на НАП ВАРНА ОФИС ТЪРГОВИЩЕ ИНВЕСТБАНК АД  IORTBGSF
пл.“Свобода“ № 1
Сметка за приходите на централния бюджет Търговище ЦБ IORTBGSF BG17IORT80488114291200 110000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ Търговище НОИ IORTBGSF BG96IORT80488514291200 551111
Сметка за приходите за НЗОК Търговище НЗОК IORTBGSF BG43IORT80488614291200 561111
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО Търговище ДЗПО IORTBGSF BG34IORT80488814291200 581111
Сметка за принудително събиране на публични вземания Търговище ПВ IORTBGSF BG39IORT80483314291200 не се попълва
Превод »