Открита процедура с предмет: Ремонт и реконструкция на пътища и улици на територията на община Антоново

Решение за откриване на Процедура

Обявление за обществена поръчка

Заглавна страница на документацията  и ДОКУМЕНТАЦИЯ

Образци на документи

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците – публикувано на 17.06.2015 г.

Протоколи № 1, № 2 и № 3 от заседанието на Комисия за избор на изпълнител – публикувано на 30.06.2015 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка – публикувано на 30.06.2015 г.

Заповед за освобождаване на гаранция за участие – публикувано на 16.07.2015 г.

Договор – публикувано на 01.09.2015 г.

Заповед за освобождаване на гаранция за участие  – публикувано на 01.09.2015 г.

Авансово плащане по Договор  – публикувано на 30.09.2015 г.

Окончателна плащане на подобекти № 6 и № 9  – публикувано на 19.10.2015 г.

Окончателно плащане на подобекти №4, №12, №7, №10, №11, №5 и №1  – публикувано на 17.11.2015 г.

Информация за частично плащане за подобект №2  – публикувано на 17.12.2015 г.

Информация за окончателно плащане за подобект №2, №3, №8  – публикувано на 30.12.2015 г.

Информация за изпълнен Договор  – публикувано на 30.12.2015 г.

Заповед № 408 от 28.12.2015 г. за освобождяаване на гаранция за изпълнение  – публикувано на 30.12.3015 г.

Превод »