Комплексна доставка на хранителни продукти с три обособени позиции

Публична покана с предмет Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ Антоново, за извършване на соц. услуга Обществена трапезария и офиса на Кмета, за ОбС и за празниците на общината

Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на Целодневна детска градина”6-те Ястребинчета”- Антоново, за извършване на социална услуга ”Обществена трапезария” и за офиса на Кмета, за общински съвет – Антоново, и за празниците на общината. Обществената поръчка е на обща стойност 79 000 лева с включен ДДС.

Първа обособена позиция: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на ЦДГ ”6-те Ястребинчета”- Антоново, която обхваща групите в селата Стеврек, Таймище, Изворово, Трескавец и гр.Антоново на стойност до 47 000 лв. с включен ДДС.

Втора обособена позиция: Комплексна доставка на хранителни продукти за извършване на социална услуга”Обществена трапезария”в гр.Антоново на стойност до 23 000 лв. с включен ДДС.

Трета обособена позиция:  Комплексна доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на офиса на Кмета, за общински съвет – Антоново и за празници на общината на стойност до 9 000 лв. с включен ДДС.

Документация

Публична покана

Изисквания на възложителя – Приложение №3

Техническа спецификация за първа позиция – Таблица №1

Техническа спецификация за втора позиция – Таблица №2

Техническа спецификация за трета позиция – Таблица №3

Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя – Приложение №3.1

Срок за изпълнение на всяка заявка – Приложение №4

Срок за разсрочено плащане – Приложение №5

Срок на валидност на офертата – Приложение №6

Ценово предложение за първа обособена позиция – Приложение №7.1

Ценово предложение за втора обособена позиция – Приложение №7.2

Ценово предложение за трета обособена позиция – Приложение №7.3

Проект на договор – Приложение №8

Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – Приложение №10

Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – Приложение №9

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 1

Данни на лицето, което прави предложението – Приложение №2

Титулна страница на офертата – Приложение №1


Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за участие в

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ:

“Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на Целодневна детска градина”6-те Ястребинчета”- Антоново, за извършване на социална услуга ”Обществена трапезария” – гр. Антоново и за офиса на Кмета, за общински съвет – Антоново и за празниците на общината”. Обществената поръчка е на обща стойност 79 000 лева с включен ДДС.

Първа обособена позиция: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на групите на ЦДГ”6-те Ястребинчета”- Антоново, която обхваща групите в селата Стеврек, Таймище, Изворово, Трескавец и гр.Антоново на стойност до 47 000 лв. с включен ДДС.

Втора обособена позиция: Комплексна доставка на хранителни продукти за извършване на социална услуга”Обществена трапезария”в гр.Антоново на стойност до 23 000 лв. с включен ДДС.

Трета обособена позиция:  Комплексна доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на офиса на Кмета, за общински съвет – Антоново и за празниците на общината  на стойност до 9 000 лв. с включен ДДС.

Обявление 

Протокол №1 

Протокол №2 

Превод »