Публична покана с предмет Доставка на строителни материали, инструменти и консумативи за нуждите на община Антоново по две позиции

„Доставка на строителни материали, инструменти и консумативи за нуждите на Община Антоново по две обособени позиции”, както следва:

1.„Мазилки, бои, лакове, четки”, „Железария”, „ВиК части и санитарно обзавеждане”

2.„Пясък, чакъл, фракция, настилки”, „Дървен материал”

Документация за участие – Заглавна страница

Документация за участие – Съдържание

Публична покана

Приложение №1 – Указание за участие

Приложение №2 – Техническо задание

Приложение №3 – Образци на документи за участие

Протокол от заседанието на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Договор за доставка на строителни материали  – публикувано на 06.01.2015 г.

Допълнително споразумение за доставка на строителни материали  – публикувано на 01.02.2016 г.

Обявление във връзка с класиране на офертите подадени за участие в

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИНСТРУМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АНТОНОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, КАКТО СЛЕДВА:

1.„Мазилки, бои, лакове, четки”, „Железария”, „ВиК части и санитарно обзавеждане”
2.„Пясък, чакъл, фракция, настилки”, „Дървен материал”

Обявление

Превод »