ПРОГРАМА РОМАКТ В ОБЩИНА АНТОНОВО

ПОСЛЕДНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ФАСИЛИТАТОРА НА ПРОГРАМА РОМАКТ, В РАМКИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮВАНЕ НА УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ

На 21.03.2023, (вторник) от 10:00 в заседателната зала на Общински съвет – Антоново ще се проведе последната интервенция на фасилитатора по Програма РОМАКТ. Тя ще се проведе в рамките на заседание на Общинската работна група за социално включване на уязвими общности.

В рамките на заседанието ще се обсъдят постигнатите резултати от прилагане на подхода РOMAKT в общината и възможности за устойчивост.

По време на заседанието ще бъдат представени и възможности за финансиране на мерки от Съвместния план за действие. Също така е плана сесия на тема „Организиране и провеждане на мониторинг на Общински план за приобщаване, равенство и участие на ромите“.

Очаква се участие да вземат всички членове на Общинската работна група и МАГ – Антоново

 

ПОСЛЕДНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ФАСИЛИТАТОРА НА ПРОГРАМА РОМАКТ, В РАМКИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮВАНЕ НА УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ

На 09.01.2023, (понеделник) от 11:00 в заседателната зала на Община Антоново ще се проведе последната интервенция на фасилитатора по Програма РОМАКТ. Тя ще се проведе в рамките на заседание на Общинската работна група за социално включване на уязвими общности.

В рамките на заседанието ще се обсъдят постигнатите резултати от прилагане на подхода РOMAKT в общината и възможности за устойчивост.

По време на заседанието ще бъдат представени и предложенията на Местна Активна Група – Антоново (МАГ) за актуализация на ПИРО 2021 – 2027.

Очаква се участие да вземат всички членове на Общинската работна група и МАГ – Антоново

СЪОБЩЕНИЕ

                 През месец април, 2021г., Община Антоново подписа споразумение за изпълнение на Програма РОМАКТ.

РОМАКТ е съвместна програма на Европейската Комисия и на Съвета на Европа и се изпълнява в България от 2013 година. Тя цели повишаване капацитета на местните власти за разработване и прилагане на приобщаващи политики и планове за социалното включване на уязвими ромски общности.

В рамките на РОМАКТ ще се създаде Местна Активна Група – МАГ, в която ще членуват представители на  местните общности от различни квартали на града и населени места, съставни на Община Антоново.

Основната цел на Местната Активна Група е да подобри благосъстоянието на цялата ромска общност. За тази цел МАГ ще се включи активно в процесите по планиране, изпълнение и мониторинг на местните политики, насочени към маргинализираните общности.

Също така, ще бъде създадена Общинска работна група за приобщаване на ромите, в която ще бъдат включени местни заинтересовани страни, представители на институции и общността.

За повече информация:

Мехмед Мехмедов, секретар на Община Антоново и координатор на Програма РОМАКТ

тел. 06071/2267, имейл: [email protected]

Диян Данков, фасилитатор на Програма РОМАКТ, 0899 92 16 29, [email protected],

Facebook: https://www.facebook.com/romactbulgaria

Web: https://coe-romact.org/

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА РОМАКТ В ОБЩИНА АНТОНОВО01.09.2021 г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Антоново  ПРОГРАМА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ

Превод »