Открита процедура – Изработване на проект на ОУП на община Антоново

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект на общ устройствен план на община Антоново“

Публикувана на: 07.10.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: 05.11.2014 г. 16:30 часа

Решение

Обявление

Документация

Задание за изработване на общ устройствен план на община Антоново

Приложения към задание за изработване на общ устройствен план на община Антоново

Протокол №1 от заседанието на комисията за изработвана на проект Общ устройствен план на община Антоново

Протокол №2 от заседанието на комисията за изработването на проект на Общ устройствен план на община Антоново

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти на участниците

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

Заповед №28 от 09.02.2015 г. за освобождаване на гаранциите за участие

Договор

Заповед за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за частично авансово плащане по Договор

Информация за окончателно авансово плащане по Договор  – публикувано на 08.07.2015 г.

Заповед за освобождаване на частична гаранция за изпълнение  – публикувано на 25.11.2015 г.

Информация за първо авансово междинно плащане по Договор  – публикувано на 19.01.2016 г.

Информация за първо окончателно междинно плащане  – публикувано на 16.01.2017 г.

Заповед за освобождаване на окончателна гаранция за изпълнение – публикувана на 13.12.2019 г.

Информация за окончателно плащане – публикувана на 23.12.2019 г.

Обявление за приключване на Договор – публикувана на 23.12.2019 г.

Превод »