Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Антоново“

 

На 30.04.2020 година община Антоново подписа  Договор BG05M9OP001-2.101-0021С01 за изпълнение на Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Антоново“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, BG05M9OP001-2.101 – “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101.

Проектът включва дейности за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица, хора с увреждания в невъзможност за самообслужване, лица в карантинен период и други дейности свързани с опазване здравето на най-застрашените и в най-голяма степен от COVID-19 лица на територията на община Антоново.

Цел: Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Целеви групи: 23 души живеещи и/или пребиваващи на територията на община Антоново в т. ч.:

  • Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Служители на доставчици на социални услуги;
  • Възрастни в риск.

9 души предоставящи услуги по домовете за възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, служители на доставчици на социални услуги, възрастни в риск.

Срок за изпълнение на Проекта: 01.05.2020 година – 31.12.2020 година

Стойност на Проекта: 37 605.00 лева, в т.ч. разходи по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) в размер на  31 964.25 лева (85%), национален фонд  в размер на 5640,75 лева (15%).

Обява за набиране на кандидати за „Домашни помощници“ – публикувана на 20.04.2020 г.

Заявление-Декларация– Образец

Декларация

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

СЪОБЩЕНИЕ за приемане на заявки, относно предоставяне на услуга по Проекта на тел. 06071 / 2222 – публикувано на 04.05.2020 г.

Плакат

Превод »