Публично състезание за сключване на рамково споразумение с Предмет:“Поддържане (превантивно, текущо и аварийно – възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт/ рехабилитация/ и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Антоново и общински пътища, стопанисвани от Община Антоново“

Решение за откриване на Процедура – публикувано на 29.04.2020 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 29.04.2020 г.

Документация,  образци за участие и приложения – публикувани на 29.04.2020 г.

Съобщение за отварянето и обявяването на ценовите оферти – публикувано на 19.06.2020 г.

Протоколи № 1, №2, №3 и Доклад от дейността на комисията – данните са заличени на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД – публикувани на 13.07.2020 г.

Решение за определяне на изпълнител –данните са заличени на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД – публикувани на 13.07.2020 г.

Рамково споразумение и Приложения – данните са заличени на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД – публикувани на 14.08.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – данните са заличени на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД – публикувани на 14.08.2020 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ