Обява с предмет: „Изпълнение на СМР на имоти общинска собственост в община Антоново по подобекти“

Обява с предмет: „Изпълнение на СМР на имоти общинска собственост в община Антоново по подобекти“

„Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с. Кьосевци“

„Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с. Семерци“

„Основен ремонт на кметство – с. Черни бряг“

„Основен ремонт на кметство – с. Кьосеци“

Обява за обществена поръчка  – публикувана на 22.04.2020 г.

Информация за публикуване на обява за обществена поръчка – публикувана на 22.04.2020

Инвестиционни проекти на всеки за всеки от подобектите на поръчката – публикувани на 22.04.2020 г.

Документация за участие – публикувана на 22.04.2020 г.,

Постъпил Въпрос на 24.04.2020 г.:

Да се уточни в приложените 4 /четири/ броя КСС, част от Вашата документация които са:

„Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с.Кьосевци”

„Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с.Кьосевци”

„Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с.Семерци”

„Основен ремонт на кметство – с.Черни бряг”

 

Възможно ли е, първите три сметки да са с еднакви количества, а максималната прогнозна стойност на поръчката разпределени по подобекти както следва:

„Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с.Кьосевци” – 15 882, 54 лв. без ДДС.

„Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с.Семерци” – 15 882, 54 лв. без ДДС.

„Основен ремонт на кметство – с.Черни бряг” – 24 531, 64 лв. без ДДС

„Основен ремонт на кметство – с. Кьосевци ” – 8 478, 97 лв. без ДДС

 Отговор:- публикуван на 27.04.2020 г.

Допусната е техническа грешка в Количествени – – стойностните сметки.

Моля да се имат впредвид новите количестнени сметки за всички обекти.

 

Документация за участие – коригирана на 23.04.2020 г.

Протокол от дейността на комисията –публикуван на 25.06.2020 г.

Договор за СМР – Заличени данни на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679  – публикуван на 22.07.2020 г.