Мотиви към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Антоново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

           Мотиви   

       На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок от публикуване на настоящите мотиви и Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Антоново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, поради необходимостта Общински съвет – Антоново, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания, определяне на постоянните комисии към съвета и взимане на неотложни решения, важни за община Антоново. Освен гореизложеното по-краткият срок за приемане на предложения и становища е наложителен и за спазване изискването на § 2, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно който кметовете на кметства подават декларации пред постоянна комисия на съответния общински съвет, в едномесечен

срок от заемане на длъжността. Кметовете на кметства в община Антоново положиха клетва на първото заседание на общински съвет Антоново проведено на 06.11.2019 г. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за Услуги и информация на гражданите на Община Антоново, гише № 5 – Деловодство или на e-mail: [email protected]

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:

Мотиви за приемане на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Антоново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

 I. Причини, които налагат приемане на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Антоново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще си взаимодейства с общинската администрация. Към настоящия момент действа правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Антоново, приет 2018 г. Нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране за да не се създават трудности при неговото прилагане. В настоящия проект за правилник нормите са по-добре систематизирани и подредени. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни

неговото прилагане. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на съвета от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).

С проекта за Правилник за организацията и дейността на общински съвет Антоново се въвеждат и нови норми, които липсват в действащия към настоящия момент Правилник.

II. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

В резултат на приемане на проекта за Правилник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри

организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет–Антоново.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.

Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на

бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.

IV. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички

особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

 

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Антоново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – публикуван на 02.12.2019 г.

 

 

Превод »