Обява с предмет: „Доставка на материали и консумативи, обзавеждане и оборудване,  необходими  за изпълнението на дейностите по  проект  № BG05M9OP001-2.018-0004-C01 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – публикувана на 15.10.2019 г.

Информация за публикуване на обява –публикувана на 15.10.2019 г.

Документация за участие –публикувана на 15.10.2019 г.

Протокол от дейността на комисията – публикуван на 06.12.2019 г.

Договор – Заличени данни на осн.§ 1, т.1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/2016/679 – публикуван на 20.12.2019 г.

Оферта, техническо предложение и ценово предложение – Заличени данни на осн.§ 1, т.1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/2016/679 – публикуван на 20.12.2019 г.

Техническа спецификация – Заличени данни на осн.§ 1, т.1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/2016/679 – публикуван на 20.12.2019 г.

 

 

Превод »