Решения по Протокол № 55 от 29.08.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 449 –   Отчет за изпълнението на бюджета  на Община Антоново към 30.06.2019 год. и предложение за корекция на бюджета на Община Антоново за 2019 год.

РЕШЕНИЕ № 450 –  Наредба за изменение и допълнение на наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд.

РЕШЕНИЕ № 451 –  Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

 РЕШЕНИЕ № 452 –  Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.                                 

РЕШЕНИЕ № 453 –   Подписване на Споразумение за работа по Закона за личната помощ.

РЕШЕНИЕ № 454 –   Провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище.

РЕШЕНИЕ № 455 –   Представяне на финансов отчет на „Тузлушка земя” ЕООД, гр. Антоново за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 456 –   Представяне на отчет за финансовото състояние на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново за първо шестмесечие на 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 457 –  Предложение за награждаване на членовете на ОбС – Антоново.

 РЕШЕНИЕ № 458 – Предоставяне на имоти – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване на „Работнически клуб спорт и здраве – Антоново”, ЕИК 177060979, със седалище и адрес на управление: бул.”Тузлушки герои” № 24, гр. Антоново, област Търговище, по реда на Закона за общинската собственост.