Решения по Протокол № 53 от 26.06.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 435 –  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново.

РЕШЕНИЕ № 436 –   Отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост за създаване и отглеждане на трайни насаждения – семкови, костилкови и черупкови.

РЕШЕНИЕ № 437 –   Даване на съгласие за разделяне на поземлени имоти – общинска собственост в землищата на с. Великовци, с. Стеврек и с. Трескавец.

РЕШЕНИЕ № 438 –  Изработване на ПУП-План за застрояване на ПИ с идентификатор 36169.502.5 в землището на с. Капище, Община Антоново.

РЕШЕНИЕ № 439 –  Корекция на бюджета на Община Антоново за 2019 год.

РЕШЕНИЕ № 440 –   Прекратяването на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 441 –  Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.