Решения по Протокол № 50 от 25.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 414 –   Доклад за дейността на НЧ „Христо Ботев -1921” – гр. Антоново за 2018 год. в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново.

РЕШЕНИЕ № 415 –  Доклад  за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Касърга  – 1944” – с. Трескавец.

РЕШЕНИЕ № 416 –   Доклад  за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018  год., на НЧ „Пробуда – 1928” – с. Стеврек.

РЕШЕНИЕ № 417 –   Доклад  за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Отец Паисий – 1929” – с. Изворово.

 РЕШЕНИЕ № 418 –   Доклад  за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018  год., на НЧ „Съзнание – 1927” – с. Разделци.

РЕШЕНИЕ № 419 –   Доклад  за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Кольо Савов – 1922” – с. Любичево.

РЕШЕНИЕ № 420 –   Доклад  за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Христо Ботев – 1939” – с. Таймище.

РЕШЕНИЕ № 421 –   Доклад  за осъществените читалищни  дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на „Борис Т. Златков -1928”-с. Добротица.

РЕШЕНИЕ № 422 –   Доклад  за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018  год., на НЧ „Сила  – 1919” – с. Моравка.

РЕШЕНИЕ № 423 –   Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018  год., на НЧ „Димитър Камбуров – 1951”- с. Длъжка поляна.

РЕШЕНИЕ № 424 –  Доклад  за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново през 2018 год., на НЧ „Христо Ботев – 1916” – с. Ястребино.

РЕШЕНИЕ № 425 –   Корекция на бюджета на Община Антоново за 2019 год.

РЕШЕНИЕ № 426 –   Промяна на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016 г.– 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 427 –   Приемане на Годишен план за дейностите, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016 – 2020  г.

РЕШЕНИЕ № 428 –  Приемане на годишен план за дейностите за личностно развитие на децата и учениците в община Антоново 2019 /по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование/.

РЕШЕНИЕ № 429 –   Провеждане на редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация” ООД, Търговище.