Обява с предмет: „Основен ремонт на покрив на дневен център за работа с лица в неравностойно положение гр. Антоново, находящ се в кв. 35, УПИ-I, гр. Антоново, община Антоново“

Обява –публикувана на 21.08.2019 г.

Информация за публикуване на обява –публикувана на 21.08.2019 г.

Проект – публикуван на 21.08.2019 г.

Указания за участие – публикувани на 21.08.2019 г.

Образци на документи – публикувани на 21.08.2019 г.

Проект на Договор – публикуван на 21.08.2019 г.

Данните са заличени на осн. §1, т.1 от ЗЗЛД и във връзка с чл.4, т.1 от регламент на /ЕС/ 2016/679

 

Въпрос: Липсва КСС.- постъпил 28.08.2019 г.

Отговор: В утвърдената документация за участие имаме образец на КСС, която се намира в Приложение №8 от документацията за участие.

Количествената сметка е качена на сайта на общината към Проекта на обекта, а участникът следва да попълни Количествено – стойностна сметка, която е по образец от документацията за участие в Приложение №8. – публикуван на 29.08.2019 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 03.09.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувано на 03.09.2019 г.

Въпрос: В Приложение №8, към документацията  има празна форма на КСС. Количествата ние ли да си ги впишем, както и необходимите дейности?-входиран на 04.09.2019 г.

Отговор: В Приложение №8 по образец към документацията  има празна форма на КСС, която трябва да се попълни, съобразно Количествената сметка от Проекта на обекта. Количествената сметка е качена на сайта на общината към Проекта на обекта. – публикуван на 04.09.2019 г.

Протокол от дейността на комисията –заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД във връзка с чл.4, т.1 от Регламент на (ЕС) 2016/679 – публикуван на 25.09.2019 г.

 

Договор – публикуван на 16.10.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превод »