Покана за публично обсъждане на Отчета на бюджета на Общината за 2018 г.

П О К А Н А

 На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

 К А Н Я

 Гражданите на Община Антоново да вземат участие в публичното обсъждане на Отчета на бюджета на Община Антоново за 2018 год., което ще се проведе на 22.08.2019 год. (понеделник) от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

  

08.07.2019 год.                         БЕХЧЕТ САЛИМОВ

Гр. Антоново                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС АНТОНОВО

Отчет и Приложения

Превод »