Пазарна консултация с предмет: „Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации по Проект № BG05M9OP001-2.018-0004-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“

ПОКАНА –публикувано на 28.05.2019 г.

Техническа спецификация -публикувано на 28.05.2019 г.

Образец  на оферта– публикувано на 28.05.2019 г.

Протокол – публикуван на 11.06.2019 г.

Решение – публикувано на 11.06.2019 г.

Ценово предложение – Приложение №2 – публикувано на 11.06.2019 г.

Превод »