Публично състезание с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Антоново по 7 обособени позиции“

Решение за откриване на процедура– публикувано на 15.04.2019 г.

Обявление за поръчка –публикувано на 15.04.2019 г.

Документация, образци на документи, приложения, проект на Договор, списък с обекти за доставка, техническа спецификация за обществената поръчка– публикувано на 15.04.2019 г.

Протокол от дейността на комисията за отваряне на оферти и извършване на подбор– публикувано на 10.06.2019 г.

Съобщение – публикувано на 26.06.2017 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията –публикуван на 16.07.2019 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията – публикуван на 16.07.2019 г.

Доклад от дейността на комисията – публикуван на 16.07.2019 г.

Решение №216 от 16.7.2019 за определяне на изпълнител – публикувано на 16.07.2019 г.

Договори по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД във връзка с чл.4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679 – публикувани на 24.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка –Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД във връзка с чл.4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679  – публикувани на 24.09.2019 г.

Анекс към Договор № 94 00-123 от 09.09.2019 по обособена позиция № 1 – публикуван на 24.03.2020 г.

Анекс към Договор № 94 00-125 от 09.09.2019 г. по обособена позиция № 3 – публикуван на 24.03.2020 г.

Анекс към Договор № 94 00-125 от 09.09.2019 г. по обособена позиция № 4 – публикуван на 24.03.2020 г.

Анекс към Договор № 94 00-125 от 09.09.2019 г. по обособена позиция № 7 – публикуван на 24.03.2020 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 1 – публикувано на 04.06.2021 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 2 – публикувано на 04.06.2021 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 3 – публикувано на 04.06.2021 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 4 – публикувано на 04.06.2021 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 5 – публикувано на 04.06.2021 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 6 – публикувано на 04.06.2021 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция 7 – публикувано на 04.06.2021 г.

Превод »