Публично състезание с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Антоново по 7 обособени позиции“

Решение за откриване на процедура– публикувано на 15.04.2019 г.

Обявление за поръчка –публикувано на 15.04.2019 г.

Документация, образци на документи, приложения, проект на Договор, списък с обекти за доставка, техническа спецификация за обществената поръчка– публикувано на 15.04.2019 г.

Протокол от дейността на комисията за отваряне на оферти и извършване на подбор– публикувано на 10.06.2019 г.

Съобщение – публикувано на 26.06.2017 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията –публикуван на 16.07.2019 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията – публикуван на 16.07.2019 г.

Доклад от дейността на комисията – публикуван на 16.07.2019 г.

Решение №216 от 16.7.2019 за определяне на изпълнител – публикувано на 16.07.2019 г.