Решения по Протокол № 49 от 28.03.2019 г.

Решение № 401 относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Антоново за 2018 г.

Решение № 402 относно: Корекция на бюджета на община Антоново за 2019 г.

Решение № 403 относно: Ново обсъждане от Общински съвет-Антоново на Решение № 400 по Протокол № 48 от 28.02.2019 г.

Решение № 404 относно: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина на община Антоново за 2019 г.

Решение № 405 относно: Приемане на Годишен доклад за   наблюдението и оценката на Общинския план за развитие на Община Антоново /2014-2020 г./ за 2018 г.

Решение № 406 относно: Подписан договор за финансиране на Проект №  BG05M9OP001-2.018-0004 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново” по Процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1. 

Решение № 407 относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост

Решение № 408 относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост  по реда на чл.35, ал.1  от Закона за общинската собственост

Решение № 409 относно: Ценоразпис на услугата сеч и извоз до временен склад и продажба на дърва от временен склад

Решение № 410 относно: Предоставяне на земеделски земи за възстановяване на бивши собственици по реда на § 27, ал.2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

Решение № 411 относно: Предоставяне на земеделски земи за възстановяване на бивши собственици по реда на § 27, ал.2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Решение № 412 относно: Допълване списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски

Решение № 413 относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост