Декларации по чл. 12, т.1, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Димитър Максимов – общински съветник

Нели Николова – общински съветник

Айтен Керимова – общински съветник

Гюрджан Алиев – общински съветник

Бехчет Салимов – общински съветник

Семра Рушудова – общински съветник

Ефраим Исмаилов – общински съветник

Исмаил Акифов – общински съветник

Айнур Хюсеинова – общински съветник

Стелиян Стоянов – общински съветник

Ашим Мехмедов – общински съветник

Елка Станчева – общински съветник

Стоян Владимиров – общински съветник

Али Алиев – общински съветник

Хайредин Мехмедов – Кмет на община Антоново

Мелиха Мехмедова – кмет на кметство с. Любичево

Ружди Хабилов – кмет на кметство с . Стеврек

Зекерие Исмаилов – кмет на кметство с. Старчище

Илхан Ахмедов – кмет на кметство с. Таймище

Айсел Алиева – кмет на кметство с. Капище

Стилиян Станчев – кмет на кметство с. Черни бряг

Ивалин Миланов – кмет на кметство с. Моравица

Соня Димитрова – кмет на кметство с. Семерци

Вилдан Юмер – кмет на кметство с. Коноп

Бехчет Кадиров – кмет на кметство с. Моравка

Хюсеин Хюсеинов – кмет на кметство с. Разделци

Анани Илиев – кмет на кметство с. Изворово

Орхан Мустафов – кмет на кметство с. Черна вода

Саид Юмеров – кмет на кметство с. Добротица

Исмаил Исмаилов – кмет на кметство с. Трескавец

Георги Анастасов – управител на „Тузлушка гора“ ЕООД гр. Антоново

Сезгин Сюлейманов – ВрИД управител на „Тузлушка земя“ ЕООД гр, Антоново

Превод »