Декларации по чл. 12, т.1, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т.1
Димитър Максимов – общински съветник
Нели Николова – общински съветник
Айтен Керимова – общински съветник
Гюрджан Алиев – общински съветник
Бехчет Салимов – общински съветник
Семра Рушудова – общински съветник
Ефраим Исмаилов – общински съветник
Исмаил Акифов – общински съветник
Айнур Хюсеинова – общински съветник
Стелиян Стоянов – общински съветник
Ашим Мехмедов – общински съветник
Елка Станчева – общински съветник
Стоян Владимиров – общински съветник
Али Алиев – общински съветник
Хайредин Мехмедов – Кмет на община Антоново
Мелиха Мехмедова – кмет на кметство с. Любичево
Ружди Хабилов – кмет на кметство с . Стеврек
Зекерие Исмаилов – кмет на кметство с. Старчище
Илхан Ахмедов – кмет на кметство с. Таймище
Айсел Алиева – кмет на кметство с. Капище
Стилиян Станчев – кмет на кметство с. Черни бряг
Ивалин Миланов – кмет на кметство с. Моравица
Соня Димитрова – кмет на кметство с. Семерци
Вилдан Юмер – кмет на кметство с. Коноп
Бехчет Кадиров – кмет на кметство с. Моравка
Хюсеин Хюсеинов – кмет на кметство с. Разделци
Анани Илиев – кмет на кметство с. Изворово
Орхан Мустафов – кмет на кметство с. Черна вода
Саид Юмеров – кмет на кметство с. Добротица
Исмаил Исмаилов – кмет на кметство с. Трескавец
Георги Анастасов – управител на „Тузлушка гора“ ЕООД гр. Антоново
Сезгин Сюлейманов – ВрИД управител на „Тузлушка земя“ ЕООД гр, Антоново
Превод »