Решения по Протокол № 47 от 31.01.2019 г.

Решение № 373 относно: Приемане на бюджета на Община Антоново за 2019 година

Решение № 374 относно: Одобрение и приемане на инвестициите на територията на община Антоново, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище през 2018 г.

Решение № 375 относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 година

Решение № 376 относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2019 година

Решение № 377 относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018/2019 г.

Решение № 378 относно: Предоставяне за ползването на мери, пасища и ливади за стопанската 2019/2020 г.

Решение № 379 относно: Удължаване срока на договор от 20.10.2008 год., за безвъзмездно право на ползване и управление за нуждите на ПУ – Антоново при РУ – Омуртаг към ОД на МВР – Търговище, върху имот публична общинска собственост

Решение № 380 относно: Предоставяне на общински недвижим имот – частна общинска собственост за безвъзмездно право на ползване и управление за нуждите на Общинска служба „Земеделие”, гр. Антоново

Решение № 381 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Антоново

Решение № 382 относно: Подписване на Договор за финансиране на Проект № BG05M9OP001-2.018-0004 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“ по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1

Решение № 383 относно: Договор за финансиране на Проект № BG05M9OP001-2.018-0004 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“ по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1

Решение № 384 относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Антоново през 2018 година и Годишна програма за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Антоново през 2019  година

Решение № 385 относно: Приемане на Годишен план за младежта 2019 година

Решение № 386 относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Антоново за 2019 година