Публично състезание с предмет „Основен ремонт на улици в населени места на територията на Община Антоново по 3 обособени позиции“

Решение за откриване на процедура – публикувано на 27.02.2019 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 27.02.2019 г.

Документация за участие, образци, техническа спецификация и проект на Договор – публикувано на 27.02.2019 г.

Проект-улици –– публикувано на 27.02.2019 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията – публикувано на 11.04.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – публикувано на 13.05.2019 г.

Протокол №2 от дейността на комисията-публикувано на 03.06.2019 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията-публикувано на 03.06.2019 г.

Решение № 180 от 03.06.2019 г. за избор на изпълнител-публикувано на 03.06.2019 г.

Договори и Приложения по обособени позиции №1, 2, 3 – Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламен /ЕС/ 2016/679 – публикувани на 15.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламен /ЕС/ 2016/679  – публикувано на 15.07.2019 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция №1 –Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламен /ЕС/ 2016/679  – публикувано на 24.09.2019 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция № 2 – Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламен /ЕС/ 2016/679  – публикувано на 12.11.2019 г.

Обявление за приключване на Договор по обособена позиция № 3 – Заличени данни на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.4, т.1 от Регламен /ЕС/ 2016/679  – публикувано на 12.11.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

Превод »