Мотиви към Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново

Мотиви към Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново

На основание  чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от публикуване на настоящия проект, ведно с мотивите на интернет страница на Община Антоново се приемат предложения и становища относно предлагания проект на „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново”.

По реда на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за приемане на Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Антоново.

  1. Причини, които налагат приемането:

Приемането на Наредбата се налага във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

През последните години се наблюдава значително нарастване броя на безстопанствените кучета на територията на община Антоново. Това води до рискове за здравето на гражданите, свързани с паразитни /инвазионни/, гъбични и инфекционни заболявания, преносители на които са безстопанстените кучета. Увеличаване на техния брой създава дискомфорт на населението, замърсяване на околната среда, икономическа неефективност и социално напрежение. Ето защо е необходимо да се регулира популацията на безстопанствените кучета, да се запознаят гражданите с начините и методите за осиновяването им, както и спазване на законовите изисквания при отглеждане на домашен любимец.

  1. Целите, които се поставят:

Общинската наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета урежда реда и условията за осъществяване на дейността относно тяхното залавяне, извършване на ветериарно-медицински манипулации – кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране против бяс, трайна маркировка и връщане на местообитанията им.

Наредбата регламентира изпълнението на общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Антоново, както и участието в дейностите на неправителствените организации за защита на животните.

  1. Финансови и други средства, необходими за приемането и прилагането на новата наредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Изпълнението на мерките, заложени в настоящата Наредба ще доведе до контролиране популацията на безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на гражданите и чистота на градската среда.

Наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй като става въпрос за приемане на подзаконов нормативен акт, регламентиращ обществените отношения на територията на община Антоново, като компетентността за приемането е регламентирана в нормативни актове от по-висша степен.

 

Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново

Превод »