Публично състезание с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по линиите от квотата на община Антоново за 2019 и 2020 г.

Решение за откриване на процедура – публикувано на 21.12.2018 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 21.12.2018 г.

Документация за участие – публикувано на 21.12.2018 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовата оферта – публикувано на 21.01.2019 г.

Протокол и Доклад от дейността на комисията – публикувано на 28.01.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 28.01.2019 г.

Договор и Приложения – публикувано на 06.02.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 06.02.2019 г.

Обявление за приключване на Договор – данните са заличени на осн. § 1, т.1 от ЗЗЛД – публикувани на 14.08.2020 г.

Превод »