Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново

МОТИВИ

към Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново

 

                        На основание чл.26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК  на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от датата на публикуване  за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Антоново, находящо се в гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26 в Общинския център за услуги и информация на гражданите  или изпращани на email: [email protected]

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново

 

1.Причини, които налагат приемането:

Решението за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги е обусловено от задълженията на администраторите на лични данни по новия Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Друга важна причина е каузата за отпадане на таксите в детските градини, с цел осигуряване на равен достъп до качествено образование и грижа за децата.

 

  1. Целите, които се поставят:

Проектът на Наредбата  цели:

– съдържанието на същата да бъде в съответствие с новата правна рамка по защита на личните данни;

– осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците им;

– обхващане на всички деца в образователната система от най-ранна възраст;

– облекчаване финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и възпитанието на техните деца;

– увеличаване раждаемостта и задържане на младите хора в общината.

 

  1. 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата

уредба:

За прякото приложение на измененията, в частта за таксите за детски градини  следва да се предвидят средства с оглед компенсиране на приходите, които до сега постъпваха от събирането на тези такси.

  1. Очаквани резултати от прилагането:
  • привеждане на Наредбата в съответствие със законовите разпоредби;
  • увеличаване броя на записаните деца в детската градина;
  • повишаване на броя на посещаващи детска градина деца;
  • финансово облекчаване на семействата с малки деца;
  • да се увеличи населението на Общината.
  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Проектът е съобразен с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Икономическа обосновка за освобождаване от такси за Детска градина на деца от 2 годишна до 6 годишна възраст включително

Съгласно направената прогноза за приходи на база досегашните такси, събирани по  Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Антоново, планът на приходите за 2018 г. е 9 500 лв. Отчетът за предходни периоди е както следва: за 2015 год. – 9 066 лв., 2016 год. – 7 932 лв. и 2017 год. – 8 061 лв.

Община Антоново активно работи  по реализиране на Мерките за оптимизиране на приходите и разходите на Общината за периода 2018-2020 година, приети с Решение № 260 от 24.01.2018 год.

Също така от 2015 год. на територията на гр. Антоново и селата Трескавец и Стеврек работи улично осветление, захранването на което е със слънчева енергия. Това доведе до реализиране на икономии на парични средства от разход на електрическа енергия.

Уверени сме, че реализирането на Мерките за оптимизиране на приходите и разходите на Общината за периода 2018-2020 година, ще доведе до увеличаване на собствените приходи на Община Антоново и част от този ресурс ще бъде насочен за компенсиране на досега събираната такса от родителите.

Предвид гореизложеното, считаме, че е възможно да бъде постигната минимум 3 годишна устойчивост за прилагане на това решение, и че заложените параметри и очаквани резултати са с висока степен на обществена полза.

–––––-/П/––––––

ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ

Кмет на Община Антоново

 

Проект на Наредбата – публикувано на 17.08.2018 г.

Превод »