Вътрешни правила за работа на комисията по ЗПКОНПИ

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет, мандат 2019-2023 - приети на 28.11.2019 г.
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет - приети на 25.10.2018 г.
Вътрешни правила за работа на комисии по чл.25, ал.2, т.З от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Превод »