Вътрешни правила за работа на комисии по чл.25, ал.2, т.З от ЗПУКИ

Вътрешни правила за работа на комисии по чл.25, ал.2, т.З от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси