Публично състезание с предмет: „Основен ремонт на тротоари в град Антоново“

Публично състезание с предмет: „Основен ремонт на тротоари в град Антоново по ул. „Арсо Овчаров“ от о.т.42 до о.т.162, по ул. „Никола Новков“ от о.т.49 до о.т.162 и по ул. „Тузлушки герои“ от о.т.5 до о.т.34″

Решение за откриване на процедура – публикувано на 11.04.2018 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 11.04.2018 г.

Документация за участие в поръчката – публикувано на 11.04.2018 г.

Технически проект с Количествена сметка – публикувано на 11.04.2018 г.

Съобщение за отваряне и обявяване на ценова оферта – публикувано на 17.05.2018 г.

Протоколи и Доклад от работата на комисията – публикувано на 28.05.2018 г.

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 28.05.2018 г.

Договор – публикувано на 12.06.2018 г.

Приложение към Договора – публикувано на 12.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 12.06.2018 г.

Обявление за приключване на Договор – публикувано на 23.12.2019 г.

Превод »