ОБЯВА за приемане на заявления за лични и /или социални асистенти и потребители на социални услуги

О Б Я В А

Община Антоново обявява процедура за набиране на кандидат-потребители на социални услуги „Личен асистент“и/или „Социален асистент“ /РЕЗЕРВИ/, както и кандидати за „Личен асистент“и/или „Социален асистент“ /РЕЗЕРВИ/ в изпълнение на чл. 20 от Постановление на МС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., и Споразумение № ФС 01-0425/22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Антоново.
Прием на документи от кандидатстващите кандидат – потребители на социални услуги „Лични асистенти“ и/или „Социални асистенти“ (РЕЗЕРВИ) и от кандидати за „Личен асистент“и/или „Социален асистент“ /РЕЗЕРВИ/  ще се осъществи в срок от 05.02.2018 година до 09.02.2018 година включително в стая 10 ет. 2 в сградата на община Антоново.
Събеседване с кандидатите за „Личен асистент“ и/или „Социален асистент“  ще се проведе на 12.02.2018 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Антоново. Успешно преминалите кандидати ще бъдат обучени и поетапно назначавани на трудов договор (за непълно  работно време – 4 часов работен ден ).

Необходими документи за кандидат-потребители на социални услуги:
1.Заявление по образец;
2.Медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;
3.Лична карта (за справка).
4.Важно: Лица, ползващи услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по ПМС 322  от 22.12.2017 г.

Необходими документи за кандидат „Личен асистент” и/или „Социален асистент”:
1.Заявление по образец;
2.Автобиография;
3.Диплома за завършено образование (минимум завършен шести клас);
4.Документ удостоверяващ преминато обучение за „Личен асистент“ и/или „Социален асистент“(на имащите такова) ;
5.Лична карта (за справка).

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ И/ИЛИ СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ – публикувано на 12.02.2018 г.

Списък на оценените кандидат-потребители – публикувано 23.02.2018 г.