Подбор на съдебни заседатели

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АНТОНОВО

гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26;

Председател – Тел.: 06071/21 01; факс: 06071/24 28

На основание решение № 394 по Протокол №50 от заседание, проведено на 11. 11. 2014 г. на Общински съвет – Антоново и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд – Омуртаг.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите подават в срок до 12,00 ч. на 20. 11. 2014 г.  следните документи:

  1.  Биографична справка (по образец);
  2. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал)
  3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  6. Декларация за съгласие за обработване на личните данни(по образец);
  7. Декларация за писмено съгласие и за българско гражданство(по образец);

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Антоново, стая 16, етаж 3.

Временна комисия, избрана с Решение № 394/2014 г.

на ОбС – Антоново

Образци на документи