Подбор на съдебни заседатели

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АНТОНОВО

гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26;

Председател – Тел.: 06071/21 01; факс: 06071/24 28

СЪОБЩЕНИЕ

         Временната комисия за изготвяне на предложения за кандидати за съдебни заседатели за Районен съд град Омуртаг, на основание чл. 68а от Закона за съдебната власт съобщава, че на 18.06.2020 г. (четвъртък) 12:30 ч. в стая №15 в сградата ” на Община Антоново ще се проведе изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд град Омуртаг.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не по-късно от три (3) работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Антоново становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Публикувано на 26.05.2020 г.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ

 ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

№ по ред Име и фамилия Документи за участие
1. Маргарита Павлова Досие
2. Александра Бонева Досие
3. Елисавета Илиева Досие
4. Неджатин Мустафов Досие
5. Татяна Петрова Досие
6. Силвия Методиева Досие

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Омуртаг за мандат 2020 – 2024 годинасрок от 06.04.2020 г. до 15.05.2020 г. вкл. – публикувано 06.04.2020 г.

Образци на документи

 

 

 

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АНТОНОВО

гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26;

Председател – Тел.: 06071/21 01; факс: 06071/24 28

На основание решение № 394 по Протокол №50 от заседание, проведено на 11. 11. 2014 г. на Общински съвет – Антоново и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОНОВО

О Б Я В Я В А

подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд – Омуртаг.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите подават в срок до 12,00 ч. на 20. 11. 2014 г.  следните документи:

  1.  Биографична справка (по образец);
  2. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал)
  3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  6. Декларация за съгласие за обработване на личните данни(по образец);
  7. Декларация за писмено съгласие и за българско гражданство(по образец);

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Антоново, стая 16, етаж 3.

Временна комисия, избрана с Решение № 394/2014 г.

на ОбС – Антоново

Образци на документи

Превод »