Информация за годишните финансови отчети

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2013 г.
Превод »