Структура, състав, численост, функции на администрацията

Органиграма на общинска администрация – Антоново към 01.08.2017 г.