Мотиви към Проекта на Правилник за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 МОТИВИ към Проекта на Правилник за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 

МОТИВИ

към Проекта нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК  на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на публикуване  за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Антоново, находящо се в гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26 или изпращани на email: info@ antonovo.bg

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на нов  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация се установи, че възниква необходимост от приемане на нов такъв.

  1. Причини, които налагат приемането:

С Решение  № 65/26.06.2018 г. по Административно дело № 77/2018 г. Административен съд – Търговище отмени по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 21 по протокол № 3 от 23.12.2015 г. на Общински съвет – Антоново.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.“ Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки. Настоящото приемане на нов се налага с оглед постигане на баланс между написаното в подзаконовия нормативен акт и в прилагането му. Сега действащия Правилник е приет в нарушение на чл. 28 от Закона за нормативните актове, като към същия липсват мотиви и   не е публикуван за обсъждане на интернет страницата на община Антоново. Освен това и времето, което е изминало от приемането му, е повече от достатъчно, за да се направи нужният анализ на силните и слабите му страни, така че да се направят изводи какви промени са необходими, за да бъде дейността на нашата институция по-ефективна и публична.
При изработването на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с Общинска администрация са спазени принципите на необходимост, обоснованост, откритост, прозрачност.

  1. Целите, които се поставят:

Проектът за нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация цели привеждането му в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на финансови средства от бюджета на общината.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Пълно съответствие на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация с действащата нормативна уредба в областта на местното самоуправление.

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

Проектът е съобразен с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

………… /П/………..

Айнур Хюсеинова

Председател на Временна комисия за подготовка на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Публикувани на 27.07.2018 г.

Превод »