Анкетна карта за икономическото развитие на община Антоново до 2030 г

АНКЕТНА КАРТА

за икономическо развитие на Община Антоново до 2030 г.

/попълва се от собственици (или упълномощени лица, с депозиране на пълномощното или заповедта) на промишлени, производствени, от сферата на услугите и др. фирми./

Анкетна карта

Превод »