Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

С Решение №362 от 31.07.2014 г. Общински съвет – Антоново прие Общински план за Регионално развитие 2014 – 2020 г.

На 02.06.2014 г., кметът на община Антоново, на основание чл.37, ал.2 от ЗРР,  проведе обществено обсъждане на Общински план за развитие 2014-2020 г. Обсъждането се проведе в две части: Първа чест – обсъждане на разработена стратегическа рамка /визия, цели, приоритети, мерки/ за развитие на община Антоново за периода 2014-2020 г. и втора част – обсъждане на програмата за реализация на ОПР, включваща конкретните проекти към всяка от мерките на стратегическата рамка, средствата за финансиране, източници на финансиране, периодите за реализация и отговорниците за реализация на проектите.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОНОВО 2014 – 2020 г.

ДОКЛАД – Анализ на нуждите на заинтересованите лица

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОНОВО 2014 – 2020 г.

ПОРТАЛ ЗА ПОЛИТИКИ

Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общински план за развитие на общ. Антоново /2014-2020/ за 2019 г.

Превод »