Публично състезание с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на община Антоново

Решение за откриване на процедура – публикувано на 17.01.2018 г.

Обявление за поръчка –  публикувано на 17.01.2018 г.

Документация за участие –  публикувано на 17.01.2018 г.

Техническа спецификация – Приложение №1 –  публикувано на 17.01.2018 г.

Образци на документи – Приложение №2 –  публикувано на 17.01.2018 г.

Проект на Договор – Приложение №3 –  публикувано на 17.01.2018 г.

Съобщение за отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници – публикувано на 09.03.2018 г.

Доклад и Протоколи от дейността на комисията – публикувано на 27.03.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 27.03.2018 г.

Договор – публикувано на 21.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка – публикувано на 21.05.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – публикувано на 04.11.2019 г.

Превод »