Договаряне без предварително обявяване с предмет: Доставка и зареждане на ГСМ за МПС и гориво за отопление

Решение за откриване на процедура – публикувано на 02.03.2017 г.

Становище за осъществен контрол от АОП – публикувано на 10.03.2017 г.

Договор за доставка на гориво за отопление – публикувано на 29.03.2017 г.

Договор за доставка и зареждане на ГСМ за МПС – публикувано на 29.03.2017 г.

Информация за сключени договори – публикувано на 29.03.2017 г.