МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви за приемане на проекта на Наредбата:

 

ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

Съгласно чл. 16б. (1) от Закона за защита от шума в околната среда физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската администрация за работно време при откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1, както и за промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на съответния общински съвет.

Обекти по чл. 16а, ал. 1 са „обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение.“

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение.

Единствената регламентация по отношение на работното време на търговските обекти и задължения на собствениците / ползвателите на търговски обекти е в Раздел III от Наредба №1 на Общински съвет – Антоново, което е крайно недостатъчно и с оглед по-добрата регламентация и систематизация следва да отпаднат и да се регламентират в настоящата Наредба.

 

ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБАТА:  

  • Да се регламентира реда и условията за разкриване и функциониране на обекти за търговска дейност на територията на Община Антоново;
  • да се регламентира редът и условията, при които физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление за работно време при откриване на търговския обект, както и за промяна на работното им време и при промяна на други посочени в заявлението обстоятелства;
  • регламентиране на срока и реда за вписване и отписване на търговския обект от регистър „Търговски обекти“ на територията на Община Антоново
  • да се регламентира реда за извършване на търговска дейност в различните видове търговски обекти, техния разрешителен режим
  • осигуряване на обществения ред и чистота в търговските обекти.

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на средства.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА:

– Предотвратяване на възможните противоречиви практики при заявяване на работното време при откриване на търговски обект, както и при промяна на работното време;

– функционирането на търговските обекти при съблюдаване на принципите на защита на потребителите, защита на обществения ред, опазване на околната среда и защита на шума в околната среда от локални източници.

 

АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Разпоредбите на Наредба не противоречат на норми на правото на Европейския съюз.

Забележка:

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на община Антоново.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в срок  до 15.01.2024 г. в деловодството на Общински съвет – Антоново, находящо се в гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26, ет.3, ст. 16 или изпращани на email: info@ antonovo.bg

Превод »