МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

            На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви към Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

  1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Този Правилник е основният документ, уреждащ организацията на колективния орган на местното самоуправление и неговите комисии, функциите, правомощията, реда за провеждане на заседанията на комисиите и съвета, както и оформянето на актовете му. При разработването на проекта за Правилник, Временната комисия е възприела принципа на пренасяне на утвърдени процедури и правила от действащият през мандат – 2019 – 2023 г. Този подход бе избран тъй като от направеният анализ, се установи, че същият е добре структуриран и правилата в него съответстват на установената традиция в работата на колективния орган, което ще доведе до приемственост в работата му. В проекта на Правилник, освен досега действащи „утвърдени” процедурни правила се предлага и нови хипотези, с които се уреждат възникнали в практиката казуси, за които е липсвало уредено правило в нормативният акт, както и такива които са продиктувани от промени в нормативните актове от по – висока степен.

  1. Цели, които се поставят с предлагания Проект:

В резултат на приемане на Правилника се цели да се актуализира и синхронизира подзаконовия нормативен акт с настъпилите промени в действащото право в Република България, което ще подобри организацията и работата на общинския съвет и неговите комисии, както и улесни участието на гражданите и органите в местното самоуправление, като се осигури прозрачност, достъпност и безопасност.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Проекта на Правилника:

За прилагане на Правилника са необходими финансови средства, свързани  с  изплащането на  възнаграждение на Председателя на Общинския съвет и на общинските съветници за работата им  на заседание на постоянните комисии  и на Общинския съвет. Размера на възнагражденията предвиден в проекта на този  правилник  е съобразен  с  максимално определеният такъв в ЗМСМА  и  този разход е  предвиден в  бюджета на Общината.

  1. Очаквани резултати от приемане на Проекта:

Съответствие на Правилника на Общински съвет Антоново с действащото право в Република България, както и осигуряване на вземане на своевременни решения, важни за община Антоново. Увеличаване на възможността за лесно участие на гражданите в местното самоуправление. Предлаганият Проект на Правилника, гарантира спазването на принципите на законност, прозрачност, осигуряване на възможност на по-голям брой граждани за пряк достъп до дейността на общинския съвет и неговите комисии и провеждането на заседания при извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложеният Проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Антоново не противоречи на норми от по-висока степен и на европейското законодателство, като същото е съобразено с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по обявения Проект, считано от датата на публикуването му, съобразно чл. 26, ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове. Предложенията могат да бъдат депозирани в Общински съвет Антоново по пощата на адрес: гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой“ №26; на място в работно време в „Център за административно обслужване“, гише №2 при Община Антоново или на електронна поща: ob_antonovo@abv.bg

            Предоставен е  14 дневен  срок  поради необходимостта Общински съвет – Антоново с мандат 2023 – 2027 г. да започне пълноценна работа и да се осигури чрез  избор на постоянни комисии и попълване на  техния поименен състав провеждане на  заседание на общинският съвет  до края на  календарната година.

Публикувани на 30.11.2023 г.

Превод »