МОТИВИ към Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Антоново

МОТИВИ

към Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Антоново

(Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативни актове)

  1. Причини, налагащи приемането на нормативния документ:

През 2020 година беше извършена съществена промяна в нормативната уредба в социалната сфера – влезе в сила нов Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/.

На основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги с Решение № 355 по Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Антоново, състояло се на 24.11.2022 г. се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги.

За по-ефективна работа на Съвета е изготвен Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Антоново.

 Цели, които се поставят:

2.1.Изработване на вътрешен нормативен акт, при зачитане принципите на обоснованост,отговорност, законност и прозрачност.

2.2. Повишаване ефективността и ефикасността на социалните услуги, които се предоставят на територията на община Антоново.

2.3.Осигуряване на прозрачност в процеса на планиране на социалните услуги на територията на общината.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния документ:

За прилагането на Правилника не са необходими финансови средства.

  1. Очаквани резултати:

4.1.Утвърден Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Антоново.

4.2.Повишена ефективност на работата на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Антоново.

4.3. Осигурена възможност за участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране на социалните услуги на територията на общината.

4.4 Създадени условия за извършване на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

4.5. Създадени условия за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият Правилник не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Антоново

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община Антоново, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта на Правилника, които могат да бъдат депозирани в  деловодството на Общински съвет – Антоново, находящо се в гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26, ет.3, ст. 16 или изпращани на email: info@ antonovo.bg

ВНОСИТЕЛ:

Неджатин Мустафов

За Кмет на Община Антоново

Със Заповед № РД-269/25.09.2023 год.

Превод »