МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 г. – 29 октомври 2023 г.

Заповед № РД-295 от 25.09.2023 г. на Кмета на община Антоново за определяне на територията на град Антоново места за поставяне на агитационни материали  – публикувана на 25.09.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЯ  НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА АНТОНОВО, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

Наименование на кметство, в което ще се произвеждат избори за кмет на кметство

по ред
секция № Наименование на кметство име на община
1 250200012 ДОБРОТИЦА АНТОНОВО
2 250200013 ИЗВОРОВО АНТОНОВО
3 250200016 КОНОП АНТОНОВО
4 250200018 КЬОСЕВЦИ АНТОНОВО
5 250200019 ЛЮБИЧЕВО АНТОНОВО
6 250200022 МОРАВИЦА АНТОНОВО
7 250200023 МОРАВКА АНТОНОВО
8 250200026 РАЗДЕЛЦИ АНТОНОВО
9 250200029 СЕМЕРЦИ АНТОНОВО
10 250200031 СТАРЧИЩЕ АНТОНОВО
11 250200032 СТЕВРЕК АНТОНОВО
12 250200034 ТАЙМИЩЕ АНТОНОВО
13 250200035 ТРЕСКАВЕЦ АНТОНОВО
14 250200037 ЧЕРНА ВОДА АНТОНОВО

публикувана на 21.09.2023 г.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕТО ИМ

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.

* Подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия – в срок до 14 октомври 2023 г.
Подаването е чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, без електронен подпис, изпратено на e-mail: [email protected]

* Подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – в срок до 21 октомври 2023 г.

* Подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия, в случай че такава е образувана след 14 октомври 2023 г. – в срок до 23 октомври 2023 г.

Заявления и документи се подават:
за град Антоново: в сградата на Общината, бул. „Т. герой“ №26, Център за административно обслужване, от 8.00 ч. до 17.00 ч.
за населените места в община Антоново: в кметствата
Регистрация за гласуване по настоящ адрес може да бъде направена и чрез сайта на ГД ГРАО: https://regna.grao.bg/

Справки по избирателните списъци могат да се правят:

на обявените със заповед на кмета места;
на интернет страницата на ГД ГРАО – http://www.grao.bg/elections
на интернет страницата на Община Антоново – antonovo.bg
на телефон: 06071 2261

ПОКАНА за консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии и състава на ПСИК за избиратели с трайни увреждания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. на 20.09.2023 г. от 10:00 часа в кабинета на кмета на общината – публикувана 14.09.2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. – публикуван на 13.09.2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. – публикуван на 13.09.2023 г.

Заповед № РД-273  от 01.09.2023 г. на Кмета на община Антоново за определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. – публикувана на 05.09.2023 г.

Заповед № РД-272 от 01.09.2023 г. на Кмета на Община Антоново за образуване на избирателни секции на територията на Общината за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., съгласно Приложение №1 и Приложение № 2 – Кметът утвърждава номерация, обхват и адрес на избирателните секции на територията на Община Антоново – публикувана на 05.09.2023 г.

ПОКАНА за консултации за определяне  състава на Общинската избирателна комисия /ОИК/ на 18.08.2023 г. от 10:00 часа в кабинета на кмета – публикувана на 11.08.2023 г.

 

Превод »