Обява за консултантски услуги свързани с подготовка за кандидатстване с проекти по ПРСР 2014-2020 г. с три обособени позиции

Обява за обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Антоново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в три обособени позиции”

Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Реконструкция на народно читалище „Христо Ботев 1921 г., гр. Антоново – конструктивно укрепване и изграждане на пристройка”

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Изграждане на улично осветление, захранвано със слънчева енергия със светодиоден източник в населени места гр. Антоново, с. Добротица, с. Любичево, с. Семерци, с. Стара речка и с. Разделци, община Антоново”

Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Реконструкция и рехабилитация на 12,2 км. четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Антоново по подобекти“. В обхвата по предмета  на обособена позиция 3, са предвидени следните подобекти:

  • Подобект 1: Път TGV 2135/III-204, Славяново – Долец/ – Иванча – Граница общ. (Попово – Антоново) – Пиринец – Семерци – /III-204/ – от км 6+200 до км 16+200 – 10 км.;
  • Подобект 2: Път TGV 3002/TGV 2135, Пиринец – Семерци/ – Долна Златица – от км. 0+000 до км 2,2 км.

Обява – публикувано на 11.08.2016 г.

Приложение №1 към обява – технически спецификации и изисквания – публикувано на 11.08.2016 г.

Приложение №2 към обява – изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата, разглеждане на офертите и обща методика за определяне на комплексна оценка, сключване на договор – публикувано на 11.08.2016 г.

Приложение №3 към обява – образци на документи – публикувано на 11.08.2016 г.

Информация за удължаване на срока за събиране на оферти – публикувано на 22.08.2016 г.

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти – публикувано на 22.08.2016 г.

Протокол от заседание на комисията – публикувано на 07.09.2016 г.

Договор – позиция 1 – публикувано на 21.09.2016 г.

Договор – позиция 2 – публикувано на 21.09.2016 г.

Договор – позиция 3 – публикувано на 21.09.2016 г.

Превод »