Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги с две обособени позиции

ОП 1: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

ОП 2:  УПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

Доументация /Заглавна страница/ – публикувано на 19.07.2016 г.

Решение за откриване на процедура – публикувано на 19.07.2016 г.

Обявление за поръчка – публикувано на 19.07.2016 г.

Документация – пуб.икувано на 19.07.2016 г

Решение за прекратяване – публикувано на 25.07.2016 г.

Обявление за прекратяване – публикувано на 25.07.2016 г.

Превод »