Изготвяне на техн. проект за обект: Изграждане на туристически комплекс Ястребино

Решение за откриване на процедура – публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление за обществена поръчка – публикувано на 14.04.2016 г.

Документация за участие – публикувано на 14.04.2016 г.

Техническа спецификация/ задание за проектиране – публикувано на 14.04.2016 г.

Методика за оценка – публикувано на 14.04.2016 г.

Проект на договор – публикувано на 14.04.2016 г.

Образци – публикувано на 14.04.2016 г.

Решение за прекратяване на процедура  – публикувано на 28.04.2016 г.

Превод »