ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН

        Уважаеми граждани,

Към настоящия момент сме в средата на есенно-зимния сезон на 2023/2024 година. Температурата на околната среда се понижава и възниква необходимостта от ползване на отоплителни и нагревателни уреди в жилищни и обществени сгради. С цел спазване на противопожарните изисквания за недопускане на пожари и запалвания ръководството на Районна служба „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – АНТОНОВО отправя следните препоръки към гражданите:

– Преди началото на отоплителния сезон да почистят от сажди комините и да ги проверят за пропуквания и неизправности, да почистят димоотводните тръби (кюнците) и да осигурят тяхното надеждно закрепване;

– Почистването на комините да не се извършва чрез възпламеняване на нафталин и други вещества предизвикващи горене на отлаганията (саждите) натрупани в коминното тяло;

– Да използват печки на твърдо гориво със здрава облицовка и затварящи се вратички (капаци), които са поставени на негорима подложка, която да излиза отпред и отстрани на минимум 30 см. от тялото на печката;

– Да използват само стандартни отоплителни и нагревателни уреди;

– Да не използват уреди за отопление с горивен процес и най-вече такива на газ пропан-бутан, без осигурена подходяща вентилация на помещението, тъй като при недостиг на кислород се получава процес на непълно горене и се отделят токсични и задушливи газове;

– Да не монтират отоплителни и нагревателни уреди в близост до горими материали;

– Да не се използва леснозапалима течност, като бензин, спирт, нафта и др. за разпалване на печки с твърдо гориво;

– Да не оставят отоплителните и нагревателни уреди без наблюдение;

– Да не оставят без надзор малки деца в близост до работещи отоплителни и нагревателни уреди, защото невинната детска игра може да доведе до непредсказуеми последици;

– Да не изхвърлят горещата пепел и сажди в близо до горими материали, като същата следва да се постави в метален съд извън помещението, така че вятърът да не я разнася;

До голяма степен възникването на пожарите зависи от противопожарна култура на населението. При евентуален пожар или запалване своевременно трябва да се потърси съдействието на специализираните органи на тел.112. Гражданите трябва да знаят още, че ако не успеят да потушат запалването или пожара с подръчните средства, с които разполагат в момента, е необходимо незабавно да напуснат горящото помещение. Те трябва да предупредят и пребиваващите в съседни помещения, хората за които има опасност да пострадат при евентуално разрастване на пожара, за да се евакуират по най-бързия начин.

Ръководството на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Антоново още веднъж напомня на всички жители на Община Антоново да спазват противопожарните изисквания при ползване на нагревателни и отоплителни уреди през есенно-зимния сезон с цел недопускане на пожари и запалвания.

 

 

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ  ПРЕЗ ЕСЕННО ЗИМНИЯ СЕЗОН

 

С настъпването  на студените дни започва използването на различни отоплителни уреди на твърдогориво, газови и електрически печки.Това рязко увеличава пожарната опасност.

В повечето случаи пожарите възникват от нестандартни и неизправни уреди, когато не се спазват противопожарните изисквания.

За да недопуснем през настоящия отоплителен сезон запалвания и пожари от отоплителни уреди трябва да се спазват следните правила:

– Преди поставяне на печките с твърдо гориво да се провери изправността на комините – да няма вградени греди, да не са напукани или срутени, да са измазани, да има контролни вратички за почистване от сажди. ЗАБРАНЯВА се използването на етернитови и каменинови тръби за комини.

– Всички отоплителни и нагревателни  уреди да се монтират върху негорими подложки   с размери 30 см. пред печката и по 10 см. отстрани, и на разстояние 80 см., а на димоотводните тръби на 50 см. от горими конструкции и материали.

– Забранява се разпалването на печките на твърдо гориво с бензин, нафта, керосин и др.  леснозапалителни  течноисти.  В края на работния ден печките да се почистват и сгурията да се изхвърля на определените за тази цел места.

– Печките на твърдо гориво трябва да са облицовани отвътре с  огнеупорни тухли, със здрави скари  и вратичките да се затварят плътно.

– Димоотводните тръби да се почистват периодично от сажди за да се избегне запалването им  от високата темпераатура.

– При използването на ел. Отоплителни и нагревателни прибори захранването и монтирането да бъде съгластно инструкцията на завода производител.

– Отоплителните ел.нагревателни уреди да не се оставят без наблюдение.

– Противопожарните уреди да се прибират в отопляеми помещения при понижаване на температурите.

РСПБЗН – гр. АНТОНОВО

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Превод »