БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Заповед на Кмета на община Антоново за откриване на бюджетна процедура за Проектобюджет 2022 г.
ПОКАНА – публичното обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 г. от 10:00 часа на 14 МАРТ 2022 г. в заседателната зала на Общината
публикувана на 08.03.2022 г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2022 г.
публикуван на 08.03.2022
БЮДЖЕТ-НАЧАЛЕН 2022 г.
публикуван на 04.04.2022 г.
ПЛАН ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за 2022 г.
публикувано на 04.04.2022 г.

Месечни отчети за бюджета – 2022 година

Отчет за периода 01.01.2022 г. – 31.01.2022 г.
Отчет за периода 01.02.2022 г. – 28.02.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи за февруари 2022 г.
Месечен отчет за капиталови разходи за март 2022 г.
публикуван на 08.04.2022 г.
Отчет за периода 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г.
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 1-во тримесечие на 2022 г.
публикуван на 03.05.2022 г.
СПРАВКА КЪМ I-во Тримесечие на 2022г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
публикувана на 03.05.2022 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2022 Г. – 31.03.2022 Г.

Отчет за периода 01.04.2022 г. – 30.04.2022 г.

Месечен отчет за капиталови разходи за април 2022 г.

Отчет за периода 01.05.2022 г. – 31.05.2022 г.

Месечен отчет за капиталови разходи за м. май 2022 г.

Отчет за периода 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г.

Месечен отчет за капиталови разходи за м. юни 2022 г.

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Отчет за периода 01.07.2022 г. – 31.07.2022 г.

Месечен отчет за капиталови разходи за м. юли 2022 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2-ро тримесечие на 2022 г.
публикуван на 28.07.2022 г.
СПРАВКА КЪМ II-ро Тримесечие на 2022г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
публикувана на 28.07.2022 г.

Месечен отчет на капиталови разходи за м. август 2022 г.

Отчет за периода 01.08.2022 – 31.08.2022 г.

Отчет за периода 01.09.2022 г. – 30.09.2022 г.

Месечен отчет за капиталови разходи за м. септември 2022 г.

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022Г. – 30.09.2022 Г.

СПРАВКА КЪМ III-то Тримесечие на 2022г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ публикувана на 17.10.2022 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 3-то тримесечие на 2022 г. -публикуван на 26.10.2022 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНА ПАЛАТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО ЗА ФИНАНСОВАТА 2021 Г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ/ БАЛАНС ЗА 2021 ГОДИНА

Отчет за периода 01.10.2022 – 31.10.2022 г.

Месечен отчет за капиталови разходи за м. октомври 2022 г.

Отчет за периода 01.11.2022 г. – 30.11.2022 г.

Месечен отчет за капиталови разходи за м. ноември 2022 г.

Месечен отчет за капиталови разходи за м. декември 2022 г.

Отчет за периода 01.12.2022 г. – 31.12.2022 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 4-то тримесечие на 2022 г.

СПРАВКА КЪМ IV-то Тримесечие на 2022г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ – публикувана на 23.02.2023 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. – публикуван на 06.04.2023 г.

Превод »