Мотиви към Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново

М О Т И В И

към Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново, приета с Решение № 273 по Протокол № 33 от проведено заседание на Общински съвет – Антоново на 22.02.2018 година

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви за приемане на проекта на Наредбата:

1.Причините, които налагат изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново са:

  • Привеждането й в съответствие с актуалната обществено-икономическа обстановка;
  • Необходимост от актуализиране на цената на услугата, за да се обезпечат всички преки и непреки разходи /за персонал, материални, режийни, както и разходи за управление и контрол/, предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика.

2.Цели, които се поставят с прилагането на предложеното изменение на Наредбата:

  • Осъществяване на стриктен контрол за недопускане на нерегламентирана сеч в селскостопанските земи и  в населените места на територията на община Антоново;
  • Увеличаване на приходите от извършването на административната услуга, свързана с  измерване, маркиране и кубиране на дървесина, добита извън горските територии на община Антоново.
  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
  • За прилагането на Проекта на Наредбата за изменение не са необходими допълнителни финансови средства.
  1. Очакваните резултати от прилагането на предложеното изменение на Наредбата са:
  • По-голяма коректност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината.
  • Ще се реализират приходи, които ще постъпят в общинския бюджет.

5.Анализ на съответствие с правото на EC:

  • Предлаганият Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Антоново е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число – в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Забележка: На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Антоново, находящо се в гр. Антоново, бул. „Тузлушки герой” № 26, ет.3, ст. 16 или изпращани на email: info@ antonovo.bg

Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново

Превод »