Открита процедура – Изготвяне на част екологична оценка на ОУП на община Антоново

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на част екологична оценка на общия устройствен план на община Антоново в процеса на неговото изработване“

Публикувана на 07.10.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти: 05.11.2014 г. 16:30 часа

Решение

Обявление

Документация

Задание за изработване на ОУП

Приложения към задание за изработване на ОУП

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

На вниманието на всички кандидати за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на част екологична оценка на общия устройствен план на община Антоново в процеса на неговото изработване”

Въпрос: Бихме желали да получим разяснение относно това допустимо ли е в предмета на договора за консорциум да е упоменато, че обединението ще участва в няколко обществени поръчки или трябва да се включи клауза, която гласи, че се учредява само и единствено за конкретната поръчка?

ПОСТЪПИЛ НА 29.10.2014 г.

 

Отговор: В предмета на договора за консорциум е допустимо да бъде упоменато, че обединението ще участва в повече от една обществени поръчки. Във всички случаи обаче Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:    1. всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, за качественото изпълнение на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението; 2. съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на настоящата поръчка;                 3. обединението е създадено със срок най-малко до окончателното изпълнение на настоящата обществена поръчка. Освен това договорът за обединението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите между отделните членове на обединението с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява при изпълнение на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява участниците в обединението за целите на процедурата. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, задължително в офертата се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

ОТГОВОРЕНО НА 31.10.2014 г.

 

Протокол №1 от заседанието на комисията за изготвяне на част ЕО на ОУП на община Антоново

Протокол №2 от заседанието на комисията за изготвяне на част ЕО на ОУП на община Антоново

Протокол № 3  от заседанието на комисията за изготвяне на част ЕО на ОУП на община Антоново

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците

Протокол №4 от заседанието на комисията за изготвяне на част ЕО на ОУП на община Антоново

Решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка

Информация за освобождаване на гаранциите за участие

Договор

Заповед за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за авансово плащане по Договор

Заповед за освобождаване на частична гаранция за изпълнение  – публикувано на 20.11.2015 г.

Информация за частично междинно плащане  – публикувано на 17.12.2015 г.

Информация за първо окончателно междинно плащане  – публикувано на 16.01.2017 г.

Информация за второ междинно плащане  – публикувано на 16.01.2017 г.

Заповед за освобождаване на окончателна гаранция за изпълнение – публикувана на 13.12.2019 г.

Информация за окончателно плащане – публикувана на 23.12.2019 г.

Обявление за приключване на Договор – публикувана на 23.12.2019 г.

Превод »