Мотиви към Проект на Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново

Мотиви към Проект на Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за управление на горските територии на община Антоново. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Антоново на адрес: гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой” № 26 или на e-mail: [email protected].

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните мотиви за приемане на Наредбата:

І. Причини, които налагат приемането:

С Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново се уреждат отношенията, които са свързани с реда и условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината Причините, които налагат приемането на Наредбата са необходимостта да бъдат прецизирани условията и редът съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета съобразно нормативните актове от по-висока степен – закони, а именно Закона за публичните финанси и ЗМСМА.

ІI. Целите, които се поставят:

Проектът на наредбата има за цел въвеждане на по-точна и ясна формулировка на понятията, както и постигане на пълнота в регламентацията на обществените отношения, предмет на Наредбата. Цели усъвършенстване на уредбата в частта за стратегията, условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на предлаганият Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново не изисква финансови средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Създаване на ясни правила и достъпна информация за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново. Целесъобразно и законосъобразно конкретизиране на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и отчет на Община Антоново.

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Правно основание за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново е чл. 82, ал.1 от ЗПФ. Предлаганият проект на нова наредба е в съобразен с нормативните актове от по-висока степен (ЗОС, ЗМСМА, ЗС, ГПК и АПК), които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство.

Предвид изложените мотиви, предложението на проект Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново, е както следва: Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антоново – публикуван на 22.03.2021 г.

Превод »