Мотиви към Проект на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

Мотиви към Проект на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд – публикувани на 22.03.2021 г.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Антоново на адрес: гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой” № 26 или на e-mail: [email protected].

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните мотиви за приемане на Наредбата:

І. Причини, които налагат приемането:

С Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд(НУРЗОПФ) се уреждат отношенията, които са свързани с реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Причините, които налагат приемането на Наредбата са необходимостта да бъдат прецизирани условията и редът за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд съобразно нормативните актове от по-висока степен – закони, като са дадени указания за същите в Одитен доклад № 0200302819 за извършен одит от Сметна Палата на Община Антоново, Област Търговище за периода 01.01.2018г. до 30.06.2019г.

ІI. Целите, които се поставят:

Проектът на наредбата има за цел въвеждане на по-точна и ясна формулировка на понятията, както и постигане на пълнота в регламентацията на обществените отношения, предмет на Наредбата. Цели усъвършенстване на уредбата в частта за стратегията за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд.

III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на предлаганият Проект на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд не изисква финансови средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Създаване на ясни правила и достъпна информация за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд не изисква финансови средства. Целесъобразно и законосъобразно разпореждане с общинска собственост.

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Правно основание за приемане на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд е чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА. Предлаганият проект на нова наредба е в съобразен с нормативните актове от по-висока степен (ЗОС, ЗМСМА, ЗС, ГПК и АПК), които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство.

Предвид изложените мотиви, предложението на проект Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, е както следва: Проект на Наредба за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд

Превод »