БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА – публичното обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 г. от 11:00 часа на 16 ФЕВРУАРИ 2021 г. в заседателната зала на Общината –публикувана на 08.02.2021г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 Г.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка публичното обсъждане на проекта на бюджет 2021 г. ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

ПОКАНА – публично обсъждане на Отчета на бюджета за 2020 г. – публикувана на 16.09.2021 г.

Отчет на бюджета на Община Антоново за 2020 г. и Приложения – публикувани на 16.09.2021 г.

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2021 Г.- публикуван на 05.03.2021 г.

ПЛАН ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за 2021 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 1-во тримесечие на 2021г. – публикуван на 26.04.2021 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2-ро тримесечие на 2021 г. – публикуван на 30.07.2021 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 3-то тримесечиe на 2021 г. – публикуван на 27.10.2021 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 4-то тримесечие на 2021 г. – публикуван на 25.02.2022 г.

СПРАВКА КЪМ IV-то Тримесечие на 2021г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ –публикувано на 25.02.2022 г.

Месечни отчети за бюджета – 2021 година

Отчет за периода 01.01.2021 г. – 31.01.2021 г.

Отчет за периода 01.02.2021 г. – 28.02.2021 г.

Отчет за периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА -01.01.2021 – 31.03.2021 Г.

Отчет за периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г.

Отчет за периода 01.5.2021 – 31.05.2021 г.

Отчет за периода 01.06.2021г.-30.06.2021 г.

Отчет за периода 01.07.2021 г.-31.07.2021 г.

Отчет за периода 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г.

Отчет за периода 01.09.2021 г. – 30.09.2021 г.

Отчет за периода 01.10.2021 г.-31.10.2021 г.

Отчет за периода 01.11.2021 г. -30.11.2021 г.

Отчет за периода 01.12.2021 г. – 31.12.2021 г.

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ/ БАЛАНС ЗА 2021 ГОДИНА

Превод »